Privacyverklaring

Algemeen

Fijn dat je dit document leest. Ik informeer je namelijk graag hoe jouw (persoons)gegevens door mij worden verwerkt en/ of gebruikt. Op deze manier voldoe ik aan mijn verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inge Smeets

Mijn onderneming ‘Inge Smeets’ staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80344860. Het is een eenmanszaak, gevestigd in Nijmegen (6524 JG) en wordt gerund door mij, Inge Smeets. Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@ingesmeets.nl.

Gebruik (persoons)gegevens
Op mijn website www.ingesmeets.nl (hierna: de website) zijn verschillende plekken waar jij jouw (persoons)gegevens kunt achterlaten. Ook als mijn (mogelijk toekomstige) klant verzamel ik een aantal van jouw (persoons)gegevens. Het is goed dat jij op de hoogte bent van wat er door mij met deze (persoons)gegevens wordt gedaan, welke rechten jij hebt en hoe jij jouw wensen rondom jouw (persoons)gegevens kunt aangeven.

Ik respecteer de privacy van al mijn klanten, betrokkenen en ook van de gebruikers van de website. Dat betekent dat ik de (persoons)gegevens die ik ontvang, vertrouwelijk behandel zodat ze niet zomaar in verkeerde handen vallen. Het komt soms wel voor dat jouw (persoons)gegevens worden gedeeld met anderen, omdat zij mij ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan mijn bank of de hostingpartij.

Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op mijn diensten. Wees je daarom bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy- en/of cookiebeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijs ik jou graag naar de website van de AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Persoonsgegevens die ik kan verzamelen
Hieronder tref je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik van jou kan verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • adres- en/of postbusgegevens;
 • geboortedatum;
 • gezondheidsgegevens;
 • geslacht;
 • telefoonnummer & berichten;
 • e-mailadres & e-mailberichten;
 • betaalgegevens;
 • social media-accountnamen & reacties;

Bovenstaande gegevens heb je zelf gegeven of zijn af te leiden uit openbare registers of social media.

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?
Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet ik doelen hebben bepaald. De doelen van de voorgenoemde verwerking van de persoonsgegevens die ik van jou verzamel moeten vervolgens gerechtvaardigd zijn. In de AVG zijn daarom zes grondslagen vastgesteld:

 1. het algemeen belang;
 2. het gerechtvaardigd belang;
 3. vitale belangen;
 4. op basis van een overeenkomst;
 5. op basis van een wettelijke plicht;
 6. op basis van toestemming.

Doel

Grondslag

 1. Voor het afhandelen van jouw betaling

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst

 1. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst

 1. Om jouw (informatie)aanvraag in behandeling te kunnen nemen

Omdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb

 1. Om een nieuwsbrief te kunnen sturen

Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven

 1. Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoorden

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 1. Om het aanbod te kunnen verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen maken

Omdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb

 1. Bij een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte

Voor het naleven van een wettelijke verplichting

 1. Omdat ik graag een mooie review op mijn kanalen wil laten zien

Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

 1. Omdat ik graag een passende behandeling geef;

Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ik verwerk zonder toestemming geen gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers. Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en dan verwijder ik de informatie.

Ik verzamel in de meeste gevallen wel jouw gezondheidsgegevens. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. Ik heb die nodig om een goed beeld te kunnen vormen van jouw klachten en daar een behandeling op aan te passen. Jij hebt hier toestemming voor gegeven.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Voor- en achternaam

7 jaar (Belastingwetgeving) of zolang je staat ingeschreven op mijn mailinglist.

Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen

Adres- en/of postbusgegevens

postbusgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving)

Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen

Telefoonnummer

Zolang de overeenkomst loopt

Om contact met je te kunnen opnemen

Geslacht

Zolang de overeenkomst loopt

Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren

Geboortedatum

Zolang de overeenkomst loopt

Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren

Gezondheidsgegevens

Zolang de overeenkomst loopt

Om de overeenkomst uit te kunnen voeren

Betaalgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen

E-mailadres

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt of zolang jij staat ingeschreven voor mijn nieuwsbrief.

Om jou te kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online
contactformulier of om jou een nieuwsbrief te kunnen sturen

(E-mail)berichten

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.

Om gegevens van jou te kunnen terugvinden

Reactie op social media

Onbepaalde tijd

Wanneer je op een artikel reageert blijft de reactie staan zolang het artikel online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij jij zelf beslist dat jouw reactie moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Er wordt niets gedaan met de ontvangen reacties. Reacties zie ik als enthousiaste betrokkenheid bij een artikel. In sommige gevallen kan ik jou ook taggen, maar alleen na jouw toestemming.

Socialmedia-accountnamen

Voor onbepaalde tijd, tenzij jij deze gegevens zelf verwijdert

Om te kunnen reageren op jouw reactie op social media accounts

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.

Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst

Gegevens delen met derden/anderen
Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en jouw informatie wordt uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (verwerkers), sluit ik in ieder geval een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoef ik geen overeenkomst af te sluiten.

Met de volgende derden deel ik persoonsgegevens:

Derden

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Website provider

Verwerker

Voor het hosten van de website

Versleutelde gegevens

Hostingpartij TransIP

Verwerker

Voor het back-uppen van de website

Volledige back-up website

E-mailprovider Gmail

Verwerker

Voor het hosten van e-mails

Versleutelde gegevens

Bank ING

Verwerkingsverantwoordelijke

Om betalingen voor mij te genereren, omdat ik een factuur stuur

Bankrekeningnummer, naam, adres, IBAN, BIC, BTW nummer

Boekhoudsysteem MS EXCEL

Verwerker

Om mijn boekhouding in te verrichten

Bankrekeningnummer, naam, adres, IBAN, BIC, BTW nummer

Boekhouder

Verwerker

Om mij te ondersteunen in de boekhouding

Bankrekeningnummer, naam, adres, IBAN, BIC, BTW nummer

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

De Partijen houden zich in ieder geval aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dergelijke verzoeken kun je mailen naar mij. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren. Als jouw verzoek zeer specifiek of buitenproportioneel is, dan kan de termijn door mij worden verlengd met 2 maanden.

Jouw rechten tot intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Beveiligen
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom neem ik adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, door onder meer fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

De website maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook betekent dit dat jouw verbinding met de website privé is. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. De websitebeveiliging wordt regelmatig bijgewerkt en er is een anti-virussysteem op inkomende en uitgaande e-mails.

Verder maak ik altijd gebruik van bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij dit om gewichtige redenen niet kan. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Dit zijn een laptop en smartphone met een inlogbeveiliging door middel van een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk. Daarnaast zijn de gebruikte systemen ook allemaal beveiligd met een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk.

Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens?
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens, neem dan contact op met mij.

Jouw recht tot indienen klacht
Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG. De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kun je hier.

Cookies

Mijn website maakt geen gebruik van cookies. Het kan wel voorkomen dat via mijn websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ikzelf niet altijd op de hoogte ben. Kom je onvoorziene cookies tegen? Laat het mij dan weten per mail. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Wijzigingen

De teksten op de website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn privacyverklaring. Deze versie is van 11 oktober 2023 en als er wijzigingen zijn, plaats ik hiervan steeds de nieuwste versie op de website. Als wijzigingen directe gevolgen hebben voor jou, informeer ik jou zoveel mogelijk rechtstreeks.

 

Ready for a deepdive?