Algemene voorwaarden

Algemeen

Fijn dat je dit document leest. Lees dit document goed door, zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten. Voor de leesbaarheid van dit document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ en ‘opdrachtnemer’, in de jij- en wij-vorm te schrijven.

Omdat ik diverse diensten lever, bestaan mijn voorwaarden uit algemene delen en aanvullende delen. Dat betekent dat de “aanvullende” bepalingen, integraal onderdeel uitmaken van de “algemene” bepalingen, tenzij anders aangegeven. Zijn bepalingen op onderdelen onduidelijk? Neem dan contact op met mij via info@ingesmeets.nl en dan komen we er vast samen uit.

Inge Smeets

Inge Smeets is een eenmanszaak die wordt gerund door mij, Inge Smeets. Inge Smeets is een Coaching praktijk waarin ik mensen begeleid bij persoonlijke ontwikkeling, met een focus op lichaamsgerichte ademcoaching. Dit doe ik zowel online als offline. Daarnaast geef ik workshops en cursussen. Mijn praktijk staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80344860 en is gevestigd in Nijmegen.

Definities

Hieronder worden begrippen toegelicht die in dit document worden gebruikt, zodat daarover geen misvatting kan ontstaan:

 • Aanbieding: de rechtshandeling oftewel het aanbod, die na aanvaarding tot een overeenkomst leidt.
 • Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 • Dag: kalenderdag.
 • Dienst / Opdracht: werkzaamheden waarvoor jij opdracht hebt gegeven en/of daaruit voortvloeien en direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het woord.
 • Ik: Inge Smeets, de (natuurlijke) persoon achter Inge Smeets, handelend als opdrachtnemer.
 • Jij: mijn opdrachtgever, de natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, of de rechtspersoon wel handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die aan mij de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en consulten.
 • Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen ons in de meest ruime zin van het woord.
 • Schriftelijk: brievenbuspost, mail, berichten per telefoon i.e. WhatsApp, SMS, Telegram etc..
 • Voorwaarden: deze onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Website: www.ingesmeets.nl.

Artikel 1. Toepasselijkheid van mijn algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens mij, op het gebied van onder meer, maar niet beperkt tot behandelingen in mijn praktijk, opdrachten met betrekking tot mijn werk.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als wij dat uitdrukkelijk én schriftelijk samen hebben afgesproken.
 3. Als in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, prijs

 1. Een groot deel van mijn aanbod tref je aan op mijn website. Mijn aanbod is altijd voorzien van alle benodigde informatie zodat jij precies weet waar jij voor kiest en betaalt.
 2. Plan ik een kennismaking met je in, dan is dit gesprek ter kennismaking en in beginsel vrijblijvend en kosteloos. Aan (de inhoud van) dit gesprek kun jij nooit rechten ontlenen.
 3. De aanbiedingen die ik jou vervolgens doe zijn vrijblijvend en maximaal 14 dagen geldig, tenzij in mijn aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd.
 4. Er is sprake van een boeking op het moment dat jij mondeling, telefonisch of schriftelijk mijn aanbod aanvaardt. Een mondelinge overeenkomst wordt altijd zo snel mogelijk schriftelijk bevestigd door mij. Aanvaard jij dat aanbod niet binnen de door mij gestelde termijn dan vervalt het aanbod.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomst, tenzij schriftelijk afgesproken.
 6. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs is altijd in EURO en bestaat uit de afnameprijs en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij dit nadrukkelijk anders is aangeven.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Onze overeenkomst wordt altijd aangegaan voor bepaalde tijd en de overeenkomst eindigt van rechtswege. Het is daarbij je eigen verantwoordelijkheid om binnen de beschikbare termijn gebruik te maken van datgene dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 2. Ik zal onze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Let wel op, op mij rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Voor een goed resultaat is het van belang dat jij je volledig inzet en het plan naar beste kunnen naleeft.
 3. Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ik behoud daarbij de vrijheid om de opdracht naar eigen inzicht invulling te geven. Natuurlijk houd ik zoveel als mogelijk rekening met het door jou gespecificeerde doel.
 4. Data, tijdstip(pen) en indien van toepassing locatie, worden in onderling overleg met jou en op basis van beschikbaarheid bepaald.
 5. Ik heb graag dat jij zo eerlijk en open mogelijk bent. Dus mocht het voor onze overeenkomst van toepassing zijn, dan ontvang ik graag een heldere beschrijving van medische geschiedenis, openheid over diagnoses en klachten zodat ik een inschatting kan maken of ik passende begeleiding kan bieden. Ik heb een heldere probleembeschrijving nodig en wil graag vooraf weten en waarom jij mijn begeleiding zoekt.
 6. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie.
 7. Rechten uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder schriftelijke instemming van mij

Artikel 4. Annulering losse sessie

 1. Het annuleren van een sessie doe je door een e-mail te sturen naar info@ingesmeets.nl
 2. Tot 24 uur voor aanvang van een sessie kun jij deze kosteloos annuleren. Annuleer jij later, dan heb ik het recht de sessie in rekening te brengen en/of in mindering te brengen op het aantal overeengekomen sessies. Jij hebt dan geen recht op enige vorm van restitutie.
 3. Gedurende de looptijd van een overeenkomst kun jij een maximum van één (1) sessie kosteloos, in onderling overleg en op basis van beschikbaarheid verplaatsen.
 4. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Kom/verschijn je om welke reden dan ook te laat (online/locatie), kan ik je niet garanderen dat de sessie nog kan plaatsvinden of dat wij de volledige sessie kunnen laten plaatsvinden.
 5. Kom je te laat of verschijn je helemaal niet, dan heb ik het recht de sessie/behandeling in rekening te brengen of in mindering te brengen op het aantal overeengekomen sessies.
 6. Als ik ben verhinderd voor een afspraak, zal ik dat zo spoedig mogelijk en uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan jou melden, tenzij overmacht. Soms zijn omstandigheden zodanig, dat de afspraak moet worden verzet. Wij zullen in overleg bespreken wat te doen.

Artikel 5. (Aan)betaling

 1. Ik mag een aanbetaling vragen van tenminste 50% van de overeengekomen prijs of het gaat om een traject of workshop.
 2. Zolang jij die aanbetaling nog niet hebt voldaan, ben ik niet verplicht om al werkzaamheden voor jou te verrichten.
 3. Ik ben gerechtigd om reiskosten te rekenen, dit laat ik jou op voorhand weten.
 4. Betaling vindt plaats volgens de overeengekomen wijze via factuur.
 5. Betaling in termijnen is mogelijk na mijn uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Kom jij een betaaltermijn niet na, dan mag ik per direct de regeling laten vervallen en dan wordt het resterende bedrag opeisbaar.
 6. Ik hanteer een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Betaal jij niet op tijd, ben jij in gebreke. Ik verstuur dan een herinnering en aanmaning conform mijn wettelijke verplichting. Blijf jij desondanks in gebreke, heb ik het recht om mijn verplichtingen aan jou op te schorten tot jij aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan.
 7. Voldoe jij nog steeds niet aan jouw betalingsverplichting, ben jij van rechtswege (automatisch) in verzuim.
 8. Bij verzuim ga ik na aanmaning tot invordering over. De (incasso)kosten die de invordering met zich meebrengen komen voor jouw rekening. Handel jij als consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incasso Kosten (WIK).
 9. De door jou gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al wijs jij zelf andere volgorde van toerekening aan. Jij doet afstand van het recht op verrekening.
 10. Als jij te maken hebt met liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling, dan zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.
 11. Weiger jij medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan blijf je verplicht de afgesproken prijs te voldoen.
 12. Jij doet afstand van jouw recht tot opschorting van de overeenkomst, tenzij je handelt als consument.

Artikel 6. Workshop, cursus (aanvullend)

 1. Een workshop of cursus gaat alleen door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Na inschrijving ontvang je een bevestiging die jouw inschrijving definitief maakt.
 3. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.
 4. Je voldoet het gehele bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval voor aanvang, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Je kunt niet betalen in termijnen.
 5. Afmelding gaat via schriftelijk via info@ingesmeets.nl en bij afmelding gelden de volgende voorwaarden, omdat lege plekken helaas niet makkelijk kunnen worden opgevuld en ik al kosten heb gemaakt (voor bijvoorbeeld het huren van de ruimte en het materiaal):
  • Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen tot 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 7 dagen tot 2 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 75% van het bedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 2 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
  • Bij no-show wordt geen geld teruggeboekt.
 1. Deelname is overdraagbaar, mits op voorhand gemeld bij en goedgekeurd door mij.
 2. Bij ziekte en onvoldoende deelnemers mag ik de activiteit annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden, dan ontvang je uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht.
 3. Bij annulering door mij wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd
 4. Tot 2 weken voor aanvang mag ik de datum wijzigen. Je wordt van de wijziging op de hoogte gesteld via e-mail en je krijgt de mogelijkheid in overleg jouw deelname kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 5. Als je hinder veroorzaakt voor of tijdens de deelname, dan mag ik jou de toegang weigeren of ik mag jou (laten) verwijderen (ook in de toekomst).. In dit geval zal er geen restitutie plaats vinden.

  Artikel 7. Klachtplicht

  1. Als jij een klacht hebt, dan vind ik dat heel vervelend en samen met jou wil ik de klacht graag oplossen. Ik vind het eerlijk als jij de klacht zult melden binnen 7 dagen nadat het feit waarop de klacht ziet, zich heeft voorgedaan.
  2. De klacht zullen we altijd schriftelijk bevestigen, als deze mondeling is geuit.
  3. Ik heb vervolgens 14 dagen de tijd om de klacht te onderzoeken en om op die klacht te reageren. Ik streef ernaar om de klacht zo snel mogelijk en binnen uiterlijk 6 weken opgelost te hebben.
  4. Een klacht laat jouw betalingsverplichting niet standaard vervallen en ik kan ook niet worden gehouden om andere werkzaamheden te verrichten dan bij de originele opdracht afgesproken.

  Artikel 8. Aansprakelijkheid

  1. Ik sta ervoor in dat mijn diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod/offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Ik ben alleen aansprakelijk voor schade als en voor zover die schade is veroorzaakt door mijn opzet of bewuste roekeloosheid.
  3. Als ik aansprakelijk ben voor schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
  4. Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derden.
  5. Als ik aansprakelijk ben, dan is dat slechts voor het bedrag waarvoor de verzekeraar in dat betreffende geval uitkeert. Mocht de verzekeraar in dat geval niet uitkeren, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 500,00.
  6. Elk recht van jou op schadevergoeding van mij, vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Ik sluit het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek niet uit.

  Artikel 9. Medische disclaimer

  1. Jij zorgt ervoor dat ik op de hoogte ben van alle belangrijke en/of medische gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
  2. Let op dat ik geen arts en/of zorgverlener ben en ik ook niet pretendeer dat te zijn. Mijn trajecten zijn op geen enkele wijze een alternatief voor een medische (geestelijke) behandeling en mag door jou ook niet als zodanig worden beschouwd.
  3. Mijn diensten zijn bedoeld als hulpmiddel en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts. Dit geldt ook voor acute klachten of klachten die verergeren, om welke reden dan ook. Wij nemen beide verantwoordelijkheid in de sessies zoals die zijn afgesproken.
  4. Ik ben los van mijn inspanningsverplichting niet verantwoordelijk voor hoe jij met de door mij geleverde adviezen en aangegeven methoden omgaat.

  Artikel 10. Overmacht

  1. Kan ik niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan mijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan ben ik niet aansprakelijk voor de door jou geleden schade.
  2. Onder overmacht versta ik in ieder geval iedere omstandigheid waarmee ik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door jou kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, pandemieën, epidemieën, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en storingen in mijn bedrijf.
  3. Als zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet en ik kan dan niet aan mijn verplichtingen richting jou voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang ik niet aan mijn verplichtingen kan voldoen.
  4. Als die situatie 60 kalenderdagen heeft geduurd, hebben wij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief. Mocht ik al een deel van de dienst hebben uitgevoerd, dan zul jij mij dat deel betalen, alsof het een aparte overeenkomst was.

  Artikel 11. Recht op ontbinding

  1. Als consument hebt jij het recht de overeenkomst te ontbinden als ik toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van mijn verplichting. Tenzij de tekortkoming gezien haar aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is nakoming van mijn verplichting niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinden pas als ik in verzuim ben.
  3. Ik heb het recht de overeenkomst met jou te ontbinden, als jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet op tijd nakomt, of als ik kennis heb genomen van omstandigheden die mij een goede grond geven om te vrezen dat jij jouw verplichtingen niet behoorlijk kunt nakomen, door vertraging aan jouw zijde niet langer van mij kan worden verwacht dat ik de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen of ik de kwaliteit van het traject niet kan waarborgen als gevolg van jouw handelen of nalaten.
  4. Verder mogen wij allebei onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden als;
   • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar schriftelijk voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
   • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

   Artikel 12. Intellectueel eigendomsrecht

   1. Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk/creatie heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.
   2. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen mij of mijn licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen als ook voor gratis weggevers.
   3. Alle rechten met betrekking tot mijn website en met betrekking tot alles wat door mij of in opdracht van mij is ontwikkeld, vervaardigd wordt of verstrekt, daaronder inbegrepen software, kennisprogramma’s, video’s, de te gebruiken producten, waaronder maar niet beperkt tot readers, rapporten, oefenmateriaal, komen mij toe.
   4. Zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij mijn werk niet gebruiken, verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen.

   Artikel 13. Naleving AVG

   1. Ik verwerk persoonsgegevens alleen in het kader van de overeengekomen opdracht. In principe verwerk ik niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht.
   2. De verwerking vindt altijd plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben om anders te handelen.
   3. Mijn privacybeleid is in te zien op mijn website of op te vragen bij mij.
   4. Gezien de aard van mijn praktijk behoud ik mij het recht voor om bijvoorbeeld in het kader van efficiency wel langer of uitgebreider te bewaren. En behoud ik mij het recht voor om cases in geanonimiseerde vorm te verstrekken, zonder dat het herleidbaar is naar een persoon.

   Artikel 14. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

   1. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
   2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ik bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

   Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden

   1. Ik heb het recht om deze voorwaarden altijd te wijzigen of aan te vullen.
   2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kan ik altijd doorvoeren. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ik zoveel mogelijk vooraf met jou bespreken. Handel jij als consument dan mag je de lopende overeenkomst opzeggen, bij een wezenlijke wijziging van deze voorwaarden.

   Artikel 16. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

   1. Op iedere overeenkomst tussen ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
   2. Geschillen zullen wij eerst in onderling en goed overleg proberen op te lossen.
   3. Mochten wij onderling niet uit het geschil komen, dan is de Nederlandse rechter te Nijmegen van de Rechtbank Gelderland exclusief bevoegd om kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

    

   Ready for a deepdive?